top of page

Onze bronnen

Velen hebben ons door de jaren heen gevoed en geïnspireerd in de ontwikkeling van Triple Zeven. Hieronder een korte beschrijving van de wijze waarop zij aan Triple Zeven hebben bijgedragen

Triple-C - Hans van Wouwe, Dick van de Weerd

WaterWell.jpg
boek Triple C.jpg

Hans van Wouwe en Dick van de Weerd (beiden van ASVZ) zijn in persoon en met hun boeken en materialen een grote bron van inspiratie voor ons geweest. Voor ons waren zij de eersten die met Triple-C een menswaardige, effectieve, consistente en samenhangende aanpak boden voor zorgvraagstukken die anders onoplosbaar zouden blijven. In de doorontwikkeling van Triple-C (van VG naar GGZ naar maatschappelijke dienstverlening) hebben wij vanuit ons beeld van de werkzame principes van Triple-C uiteindelijk Triple Zeven ontwikkeld.  

Theory U, Otto Scharmer

Bron - Theory U.jpeg

Met Theory U beschrijft Otto Scharmer op een praktische en toegankelijke manier wat ervoor nodig is om vanuit een vertrouwd maar vastgelopen patroon (downloading) tot een nieuw en open perspectief te komen (presencing). In het werken met Triple-C in complexe zorgsituaties merkten wij hoezeer wij in de zorg van hoog tot laag vastzitten in niet langer functionele patronen. Om die te helpen ombuigen hebben wij op basis van Theory U de zeven fasen van de motiverende beweging ontwikkeld. Inmiddels zijn die in vele vormen en op vele plekken vertaald naar praktische werkstromen.

Spiral Dynamics, Cowan & Beck

Bron - Spiral-Dynamics-Graves-Beck-Cowan

In hun boek "Spiral Dynamics" beschrijven Cowan en Beck clusters van waarden waarmee mensen naar de werkelijkheid kijken. Zij baseren hun analyse op het werk van de psycholoog Clare Graves. Naarmate de complexiteit van onze omgeving toeneemt, doen wij als mensen een toenemend beroep op een steeds breder palet aan waarden. In ons werk merken wij dat situaties vaak vastlopen wanneer een te beperkt waardenpalet wordt ingezet. Deze inzichten hebben wij vertaald naar de zeven waardenperspectieven.

Machteld Huber, positieve gezondheid

Positieve gezondheid.jpg

Het werk van Machteld Huber rond het concept "positieve gezondheid" sluit perfect aan bij onze eigen inzichten en ontwikkelingen rond vastlopende zorgvraagstukken. Zij heeft met haar werk en de doorontwikkeling daarvan in het Institute for Positive Health (IPH) een stevig en toegankelijk praktisch en wetenschappelijk fundament gelegd. Zij heeft het denken over gezondheid van "buiten" (de wereld van symptomen en beperkingen) naar "binnen" gebracht (de wereld van het "vermogen om  je aan te passen en je eigen regie te voeren") en daarmee het belang van het organiseren van zorg als veerkracht-vraagstuk verder doen toenemen.

Drijfveren.jpg

Drijfveren, Hans Versnel

Hans Versnel heeft samen met Machiel Koppenol een heel praktische en overzichtelijke vertaling van het werk van Cowan en Beck gemaakt. Zowel hun boek als hun testen vanuit "Realdrives" hebben wij regelmatig gebruikt om teams en individuen inzicht te geven in hun (vaak onbewuste) drijfveren. Om van daaruit te onderzoeken hoe hun eigen manier van kijken het probleem ook mede in stand houdt. Ook onze vormgeving van de zeven waardenperspectieven is op hun werk geïnspireerd.

realiteit_en_werkelijkheid_boek.jpg

Realiteit en Werkelijkheid, Wim van Dinten en Imelda Schouten

In een aantal boeken beschrijven Wim van Dinten en Imelda Schouten hoe oriëntaties onze kijk op de werkelijkheid bepalen. Zij onderscheidt de groepssociale oriëntatie, de zelf-referentiële oriëntatie en de rationele oriëntatie. In aanvulling op deze drie oriëntaties beschrijven zij vervolgens hoe belangrijk een 'evolutionaire oriëntatie' is om met de complexe problemen van deze tijd om te gaan. Voor ons zijn de inzichten die zij presenteert over het "vastzitten" in ieders eigen oriëntatie van grote betekenis geweest in het ontwikkelen van de Triple Zeven aanpak.

Ofman Inspiratie en Inzet.webp

IK, WIJ, HET, Daniel Ofman

Daniël Ofman beschrijft in verschillende boeken het IK-WIJ-HET perspectief. Dit sluit goed aan op het werk van Van Dinten. Waarbij wij dankbaar gebruik hebben gemaakt van de manier waarop Ofman deze inzichten operationaliseert. Ook in zijn boeken pleit Ofman voor een integratie van het IK-WIJ-HET perspectief naar een breder, open perspectief. Binnen Triple Zeven maken wij ook veel gebruik van de door Ofman ontwikkelde Kernkwadranten om mensen inzicht te geven in de manier waarop hun aanvullende kwaliteiten onbedoeld vast komen te zitten in een patroon van valkuilen en allergieën. 

Corporate Tribe.jpg

De Corporate Tribe, Danielle Braun en Jitske Kramer

Om in veerkracht-situaties actief vanuit het WIJ-perspectief te werken, maken wij dankbaar gebruik van de inzichten die Braun en Kramer beschrijven in hun boek "De Corporate Tribe". Rijk geïllustreerd met beelden en voorbeelden beschrijven zij hoe relaties vorm krijgen, hoe wordt bepaald wie het voor het zeggen heeft. Hoe we omgaan met "anderen". Vanuit hun achtergrond als antropologen laten zij zien dat deze processen veel minder rationeel (HET-perspectief) verlopen dan wij in organisaties meestal aannemen.

Deep Democracy, Jitske Kramer

Deep Democracy.jpg

Eén van de meest praktische en concrete manieren om tot besluitvorming te komen bij gezamenlijke veerkracht-vraagstukken is Deep Democracy zoals beschreven door Jitske Kramer. Deze aanpak gaat niet uit van "de meeste stemmen gelden" of een waterig compromis. Het helpt om een vraagstuk goed in beeld te krijgen en met elkaar toe te werken naar een gedragen volgende stap. Veel van de leidende principes van Triple Zeven zijn op deze inzichten gebaseerd.

Conflict eren, Shirine Moerkerken

Conflict eren - boek.jpg

In haar boek gaat Shirine Moerkerken uit van wordingsprocessen (zonder dit expliciet zo te noemen) en van het feit dat gedrag in wisselwerking ontstaat. In haar ogen zijn conflicten niet iets om te vermijden, maar een vanzelfsprekend gevolg van de meervoudige werkelijkheid. In plaats van het steken van energie in het vermijden van conflicten of in het 'alle neuzen dezelfde kant op krijgen' biedt zij praktische en concrete handvatten om de kennis en inzichten die conflicten opleveren te benutten en productief te maken. In de aanpak van Triple Zeven sluiten wij op haar visie aan, en maken we gebruik van de handvatten die zij aanreikt.

Appreciative Inquiry.jpg

Appreciative Inquiry, David Cooperrider

Om het ritme waarmee we de beweging van "problemen oplossen" naar "veerkracht versterken" concreet vorm te geven, maken wij dankbaar gebruik van de inzichten die David Cooperrider met "Appreciative Inquire" biedt. De "vier V's" van Appreciative Inquiry (Vertellen, Verbeelden, Vormgeven en Verwezenlijken) sluiten mooi aan op het veerkracht-ritme: Vertellen sluit aan op de fase van "verbinden". Verbeelden helpt om "de camera te draaien" en Vormgeven en Verwezenlijken helpen om het "opbouwen van nieuwe ervaringen" op een praktische en gezamenlijke manier in te zetten.

Bron - geweldloze communicatie.jpg

Geweldloze Communicatie, Marshall Rosenberg

Juist als het niet langer lukt om een probleem (gezamenlijk) op te lossen, zal de communicatie beginnen vast te lopen. Vanuit boosheid, ergernis, verwijt en oordelen is het daarna moeilijk om de beweging naar veerkracht en ontknopen in te zetten. Met "Geweldloze Communicatie" biedt Marshall Rosenberg hiervoor een even krachtig als uitvoerbaar handvat. Hij beschrijft de vier fasen om vanuit veerkracht van conflict naar gezamenlijk ontknopen te komen en licht deze toe aan de hand van herkenbare voorbeelden en tips. 

Control in an Age of Empowerment, Robert Simons

Simons Model.jpg

Vrijwel alle bestaande manieren om grip te houden op een proces of een organisatie bleken ongeschikt als stuurinstrument bij veerkracht-vraagstukken. Er zijn immers geen vaststaande stappen of uitkomsten die "bewaakt" kunnen worden. Toen wij het werk van Robert Simons ontdekten, bleek daarmee een belangrijk puzzelstuk op zijn plaats te vallen. Hij beschrijft vier hefbomen waarmee we grip kunnen houden op de beweging bij veerkracht-vraagstukken: (1) wees helder in de gedeelde waarden en leidende principes van waaruit wij werken; (2) wees helder in de harde (onder)grenzen die de beweging niet in gevaar mag brengen; (3) wees helder in de data waarmee wij de beweging volgen en (4) wees helder in het proces van leren en ontwikkelen waarmee wij de beweging ondersteunen. 

bottom of page