top of page

Open doen: Samen 100% met Triple Zeven

Triple Zeven werkt vanuit de praktijk en ín de praktijk. Jouw praktijk. In zorgsituaties waarbij harder werken niet meer helpt. Waarin de organisatie en de zorgprofessionals wel wíllen bewegen, maar last hebben van vastzittende patronen

Als "oplossen" niet langer werkt:

  • We zijn er al zolang mee bezig, en hebben al zoveel geprobeerd . . . 

  • We willen allemaal het goede, en toch wil het maar niet lukken . . . 

  • Opgeven is geen optie, en doorgaan maakt het erger . . .

  • Het is onmogelijk om het doel op een betekenisvolle manier SMART te formuleren . . . 

  • Als zij nou eens . . . .

  • Steeds meer overleggen, vergaderingen, commissies, adviseurs . . . .

Vanuit onze visie op zorg zijn wij ervan overtuigd dat vastlopende situaties vragen om een verbreding en verdieping van de manier waarop wij naar zorg en gezondheid kijken: van probleemgericht naar veerkrachtgericht. Dit houdt in: (1) het herkennen en benutten van wordingsprocessen en (2) het werken vanuit een meervoudig perspectief door het toevoegen van betekenisgeven vanuit menswaardigheid en emergentie.

Wij ondersteunen professionals, managers, bestuurders en organisaties om dit vermogen te ontwikkelen. Dat doen wij vanuit het principe "samen 100%": wij sluiten aan en versterken. Niet vanuit de zijlijn, maar samen stap voor stap in de dagelijkse zorgpraktijk. Als meewerkend raadgever brengen wij daarbij onze visie op wordingsprocessen, onze aanpak en onze kennis en ervaring in.

Samen met alle betrokkenen organiseren wij een proces van 'actie-leren' om het wordingsproces om te buigen waarin de huidige situatie is ontstaan. Door concreet aan de slag te gaan met onze aanpak vanuit 'de drie zevens' bouwt de organisatie vanaf het eerste moment aan het nieuwe vermogen.

veerkrachtwiel.jpg

Tijdlijn 

Triple Zeven | Tijdlijn

Tijdlijn:

Een “samen 100%” traject duurt ongeveer een half jaar. In de eerste maand vinden twee bijeenkomsten plaats waarin we de eerste fasen van de beweging inzetten: (1) Herkennen van onderliggende wordingsprocessen en (2) Kiezen om patronen te doorbreken. De maanden daarna zijn gericht op de derde fase: (3) Invloed op het wordingsproces ervaren. Dit doen we in periodes van steeds ongeveer zes weken. Dit zijn periodes van 'uitproberen en leren'. Tussen twee blokken is er steeds weer een gezamenlijke bijeenkomst om te leren van de ervaringen en om het volgende blok te plannen.

Gedurende iedere fase van zes weken is het Triple Zeven team beschikbaar. Door mee te doen en voor te doen leren alle betrokken in de praktijk hoe het is om vanuit wordingsprocessen en meervoudigheid te werken. Zo doen zij ervaring op met het werken vanuit de zeven fasen en de zeven waarden. En ervaren de kracht en de betekenis van de zeven leidende principes.

Uitkomst:

Concrete doorbraken en een toegenomen vermogen om te kunnen werken vanuit veerkracht 

 

​In een periode van ongeveer een half jaar (4 maal 6-7 weken) bekwamen de deelnemers zich op deze manier in de kunst en kunde van ontknopen. Het directe effect daarvan is merkbaar in de doorbraak die zij in die periode bereiken door het wordingsproces waarin de situatie was ontstaan te gaan beïnvloeden.

Het indirecte effect is merkbaar in hun toegenomen vermogen om in complexe zorgsituaties te kunnen handelen vanuit hun gezamenlijke visie op goede zorg

Tegelijkertijd vormt zich een netwerk van “ontknopers” die met elkaar de kunst en kunde beheersen om steeds grotere en complexere zorgvraagstukken aan te gaan. En daarmee de zorg écht beter te maken. Tijdens het actie-leren gaan wij actief op zoek naar betrokkenen die al 'van nature' meer dan gemiddeld werken vanuit 'menswaardigheid' of 'emergentie'. Vaak zijn dat mensen die in de vertrouwde context van 'zelfbewustzijn' en 'maakbaarheid' tot nu toe minder tot hun recht komen.

Simons model - vereenvoudigd.jpg

Hoe houden we grip op de beweging als we vooraf niet volledig kunnen weten wat de verwachte uitkomst is? We hebben houvast aan de aanpak, de kennis en ervaring van de 'meewerkend raadgevers' en de leidende principes, maar er is geen vaststaand stappenplan. Toch willen we zeker weten dat er geen dingen onherstelbaar mis gaan.

Kortom, hoe kunnen we sturen op wordingsprocessen zonder de aard en essentie van zulke vraagstukken uit het oog te verliezen?  In 1995 heeft Robert Simons een mogelijke oplossingsrichting besproken in een artikel in Harvard Business Review: “Control in an age of empowerment”.

Wij gebruiken de vier “knoppen” (levers) die hij in zijn model gebruikt om sturing te geven aan veerkracht-vraagstukken. Samen vormen deze knoppen een matrix. De bovenste twee knoppen geven kaders, de onderste twee knoppen geven sturing. De linker twee knoppen geven energie en inspiratie, de twee rechter knoppen beperken en begrenzen.

Knop 1: gedeelde waarden 

Knop 2: harde (onder)grenzen 

Simons model - vereenvoudigd.jpg

Knop 4: inzichten en ervaringen 

Knop 3: afspraken en uitkomsten

Deze vier knoppen zijn niet zomaar een schema of een invuloefening. In onze praktijk gebruiken wij dit model om op een waarderende manier grip te houden op het wordingsproces.

bottom of page