top of page

Concrete praktijkvoorbeelden

Op deze pagina geven wij een korte bloemlezing van trajecten die wij hebben uitgevoerd of ondersteund. In alle gevallen betreft het vastgelopen of vastlopende zorgsituaties. 

Waarbij wij samen met alle betrokkenen konden vaststellen dat er sprake was van veerkracht-vraagstukken. En de situatie vervolgens kon worden ontknoopt door consequent gebruik te maken van de drie zevens van Triple Zeven. Consequent kiezend voor de leidende principes die gelden voor veerkracht-vraagstukken. Bewust zoekend naar ontbrekende of conflicterende waardenperspectieven. En gebruik makend van de "samen 100% aanpak" om gefaseerd aan de slag te gaan met de motiverende beweging. Waarbij we in toenemende mate het Simons model zijn gaan gebruiken om alle betrokkenen in staat te stellen om met elkaar grip te houden op de beweging.

Foto.jpg

Begeleiden van doorbraaktrajecten in de zorg bij complex en/of onbegrepen gedrag

Wij zijn zowel direct (case-consultatie) als indirect (teamtraining) betrokken bij vele doorbraaktrajecten rond vaak zeer complex gedrag. Trajecten waar de gebruikelijke aanpak is vastgelopen en voor de zoveelste keer overplaatsing of zelfs dwangmaatregelen dreigen. Door samen met de zorgteams en zoveel mogelijk van de andere betrokkenen de situatie te benaderen als veerkracht-vraagstuk is in vrijwel alle gevallen de crisis afgewend. Tegelijkertijd is ook een nieuwe weg naar een betekenisvol dagelijks leven ingeslagen. 

Teams ondersteunen in het werken met veerkracht-vraagstukken

De afgelopen jaren hebben wij in meerdere organisaties gewerkt met teams die zijn vastgelopen. Hoog ziekteverzuim. Afnemende motivatie en vitaliteit. In vrijwel alle gevallen bleek dat de teams (en de omgeving om hen heen) onvoldoende in de gaten hadden dat zij niet langer met reguliere problemen te doen hadden, maar met veerkracht-vraagstukken. Door samen met de teams, hun leidinggevenden en zoveel mogelijk van hun omgeving de zorg in te richten vanuit de Triple Zeven principes, was vaak binnen 6 maanden verbetering zichtbaar. Daarbij gebruiken wij het Simons model om samen met hen grip te krijgen op die ontwikkeling.

uitputting.jpg
Vitaal Verder.jpg

Ontwikkelen van een integrale werkmethode bij zorg als veerkracht-vraagstuk

Triple-C (van ASVZ, zie ook bij "bronnen") geeft op een consequente en consistente manier invulling aan het bieden van zorg waarbij sprake is van veerkracht-vraagstukken. Triple Zeven is ontstaan op de basis van ons werken met Triple C. Vervolgens hebben wij die inzichten vertaald naar een versie van Triple C voor de psychiatrie. Gevolgd door een versie voor de maatschappelijke zorg (beschermd wonen) onder de naam Vitaal Verder. In beide gevallen hebben wij de transformatie ondersteund met productontwikkeling, training en "samen 100% trajecten"

Aanpassen van het kwaliteitssysteem naar het werken met veerkracht-vraagstukken

Zodra een organisatie of een samenwerkingsverband gaat werken vanuit het inzicht dat zorg vaak een kwestie is van veerkracht-vraagstukken, is er behoefte aan nieuwe vormen van invulling van kwaliteits- en veiligheidssystemen. Deze zijn vaak nog gebaseerd op de vertrouwde PDCA-cyclus van Deming. Gebruik makend van de Triple Zeven pijlers hebben wij organisaties ondersteund om een nieuwe versie van hun systemen te ontwikkelen. Waarbij de vertrouwde componenten terug komen in de rechter helft van het Simons model aangevuld met componenten uit de linker helft.

systeemwereld.jpg
wijkgerichte zorg.jpg

Ondersteunen samenwerkingsverband in het organiseren van zorg als veerkracht-vraagstuk

De verantwoordelijkheid voor het organiseren van zorg wordt steeds meer gedecentraliseerd naar gemeentelijk en wijkniveau. Op dat niveau is het ook beter haalbaar om de zorg te organiseren als veerkracht-vraagstuk. In hun ambities geven gemeenten en verzekeraars dat vaak ook aan (in andere woorden). Wij zijn nauw betrokken bij het voorbereiden van een samenwerkingsverband dat de zorg wil inrichten op een manier die aansluit op de inzichten van Triple Zeven. In de ontwerpgesprekken tussen opdrachtgevers en samenwerkingspartners. En bij het ontwerpen van het nieuwe zorgaanbod.

Opzetten van een leeromgeving voor managers: "grip krijgen op veerkracht-vraagstukken" 

Zorgteams en hun omgeving meenemen en aansturen rond complexe veerkracht-vraagstukken vraagt om vaardigheid in de kunst en kunde van ontknopen. Ook van teamleiders, managers en bestuurders. Die vaardigheid leer je niet in een training, maar in de praktijk. Daartoe hebben wij een leeromgeving opgezet waarin een aantal teams met hun teamleider volgens de "samen 100%" aanpak aan de slag gaan met een concreet veerkracht-vraagstuk. Vervolgens hebben wij rond die teams volgens dezelfde "samen 100%" aanpak leergroepen van collega-managers gevormd. Die denken mee met de manager van het team, en bereiden zich tegelijkertijd voor om ook met hun eigen teams aan de slag te gaan. Hierdoor kon de vaardigheid in het werken met veerkracht-vraagstukken zich als een olievlek verspreiden. De ontwikkeling daarvan wordt gevolgd met behulp van een Simons model.

leeromgeving managers.jpg
bottom of page